ENVIprojekt
 

Fáze

PRO FÁZI PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

 • zpracování ekonomické, ekologické a termínové analýzy Vašeho investičního záměru
 • komplexní posouzení vybrané lokality především s ohledem na rizikovost navrhovaného řešení a vnější vlivy chystané ekologické stavby

 

PRO FÁZI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

 • Zajištění veškerých nutných podkladů k žádosti pro rozhodnutí o :
 • umístění stavby
 • vydání stavebního povolení
 • zajištění souvisejících průzkumů a studií

 

PRO FÁZI PŘEDREALIZAČNÍ PŘÍPRAVY

 • kompletní zajištění průběhu výběrového řízení dle platné legislativy :
 • zajištění podkladů pro výběrové řízení
 • zpracování podmínek výběrového řízení dle Vašich představ
 • spolupráce na průběhu výběrového řízení (shromáždění nabídek, otevírání obálek s nabídkami)
 • spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení
 • spolupráce v zajištění financování Vašich ekologických staveb
 • zpracování výkazů výměr
 • ocenění stavebních prací

 

PRO FÁZI REALIZACE VAŠEHO INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

 • zajištění technické a administrativní podpory realizace
 • provádění autorských, technických a ekologických dozorů
 • vedení evidence nakládání s odpady
 • příprava dokladové části ke kolaudaci stavby

 

PRO FÁZI PROVOZU VAŠÍ EKOLOGICKÉ STAVBY

 • návrhy a optimalizace řešení provozování skládek, jejich vodního hospodářství (nakládání s průsakovou vodou ze skládek), plynového hospodářství s přímou vazbou na projektová řešení
 • poskytování komplexního inženýrského servisu pro provozovanou skládku odpadů
 • zpracování Provozních řádů skládek odpadů
 • zpracování Provozních řádů uzavřených skládek odpadů


 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)