ENVIprojekt
 

Nabízíme Vám zajištění zpracování kompletní projektové dokumentace pro Vaše investiční záměry – od ekonomických analýz Vašich představ a studií proveditelnosti, přes projektové dokumentace k územnímu či stavebnímu řízení, až po realizační projekty a dokumentace provedení stavby. 

Stavby

STAVBY VŠEOBECNÉ

 • demolice objektů – projekty postavené na výsledcích průzkumných prací (zjištění kontaminace stavebních materiálů i horninového prostředí, vč. zajištění technické a administrativní podpory realizace
 • zemní práce a terénní úpravy
 • plánování a sledování postupů těžby, projekce postupů těžby v digitální formě, včetně stanovení objemů
 • zpracování technologických postupů zemních prací
 • výpočty objemů plánovaných i realizovaných zemních prací
 • výpočty objemů jednotlivých vrstev výkopů či násypů s návazností na jejich rozdílné charakteristiky

 

STAVBY EKOLOGICKÉ

 • výstavba skládek inertního, ostatního a nebezpečného odpadu, včetně komplexního posouzení vybrané lokality
 • návrhy a optimalizace řešení vodního a plynového hospodářství provozovaných skládek odpadů
 • rekultivace uzavřených částí provozovaných skládek odpadů
 • rekultivace „starých“ skládek odpadů
 • řešení sanace starých skládek odpadů metodou odtěžení a roztřídění odpadů  v návaznosti na provedené a vyhodnocené průzkumné práce a na znalosti o historii skládky
 • energetické využití, případně zneškodnění bioplynu ze skládek odpadů
 • projekty řešení sanace ekologických škod (horninové prostředí, podzemní voda, půdní vzduch)

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • ekonomické a ekologické posouzení a návrh řešení recyklace stavebních sutí
 • využití odpadů jako druhotných surovin nebo technologického materiálu
 • zpracování provozních řádů, programů odpadového hospodářství
 • projekty řešení sběrných dvorů odpadů vč. analýzy toků odpadů a dimenze kapacity a nutné vybavenosti
 • sklady NO
 • kompostárny biologického odpadu

 

STAVBY SPECIÁLNÍ

 • sklady PHM, garážové dvory
 • návrhy autovrakovišť včetně potřebné infrastruktury

 


STAVBY DOPRAVNÍ

 • parkoviště,manipulační plochy a dvory
 • komunikace

 

STAVBY PLYNÁRENSKÉ

 • nízkotlaké a středotlaké rozvody plynu, přípojky pro obce, soukromé osoby i firmy
 • regulační stanice plynu

 

STAVBY ENERGETICKÉ

 • ekologizace rozvoden – projektové řešení vycházející ze zhodnocení provedených průzkumných prací, kontaminace materiálů i podloží, vč. návrhu odpadového hospodářství

 

STAVBY ZEMĚDĚLSKÉ

 • výsadba zeleně, rekultivace a zúrodnění ploch a pozemků
 • zemědělské objekty s ochranou podzemních vod

 

STAVBY VODOHOSPODÁŘSKÉ

 • návrhy řešení, projekty i dimenze pro :
 • odvodňovací systémy
 • zemní přehrady a rybníky
 • úpravy toků
 • studny
 • kanalizace, vodovodní sítě a ČOV

 

 reference

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)