ENVIprojekt
 
 

Úspěšně pokračujeme v získávání dotací

Firma ENVIprojekt s.r.o. Zlín velmi úspěšně pokračuje v získávání dotací z druhého největšího operačního programu v České republice - Operačního programu Životní prostředí.

Specializuje se na prioritní osu 4 – zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Cílem těchto projektů je snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídicích linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství odstraňovaných odpadů. Oblast podpory dále podporuje technologie k využívání druhotných surovin získaných z odpadů a záměry vedoucí ke snižování měrné produkce nebezpečných odpadů, včetně zařízení k nakládání s nimi.

Od vyhlášení programu v roce 2007 jsme zpracovali více než 140 žádostí o přidělení dotací k projektům v celkovém objemu cca 1,5 miliardy Kč. Úspěšnost schválení námi podaných žádostí dosahuje  93 %. V  poslední 52. výzvě pro tuto oblast, vyhlášené na podzim 2013,  se prostřednictvím naší firmy realizuje další desítka žádostí o poskytnutí podpory. Klienti - žadatelé z řad měst a obcí, ale i soukromého sektoru pocházejí z celé České republiky. Podíl dotací z Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí činí až 90 % celkových uznatelných nákladů projektu.  Finanční prostředky jsou využity k budování, příp. rozšíření komunitních kompostáren, odpadových center, sběrných dvorů, překladišť odpadu i k zajištění technologií na jejich separaci.

Kolektiv pracovníků naší firmy se stále intenzivně podílí na získávání dotací z EU a v současné době se připravuje na další programovací období 2014-2020.

 

Příklady realizace našich projektů:
1. Hantály

 


2. Těmice

 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)