ENVIprojekt

Analýzy současného stavu a návrhy optimalizace nakládání s komunálními odpady, bioodpady, systémy sběru a svozu odpadů, logistika

Jedná se  zejména o zakázky  typu intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na územní jednotce – kraj, mikroregion, město, obec.

Provádíme analýzu stavu nakládání s komunálním odpadem především s využitelnými složkami komunálního odpadu včetně obalové složky, analýzy tříďících a dotříďovacích linek. Dále je prováděno porovnání systému sběru a vyhodnocení efektivity dotříďovacích linek, analýzy toku odpadů  a návrhu jak s nimi nakládat, optimalizace svozových oblastí, koncepce nakládání s odpady, rozbory odpadů  apod.               

Výhodou naší společnosti je především to,  že disponuje řadou odborníků (VŠ, SŠ), pracujících dlouhodobě v oboru, a to jak z řad  vlastních zaměstnanců, tak i  externích spolupracovníků, kteří  mají bohaté praktické  zkušenosti se zaváděním změn v systému svozu a nakládání s odpady  (např. ředitelé a ekonomové svozových firem /Technických služeb/  apod.).        

Zabýváme se i komplexním řešením problematiky biologicky rozložitelných odpadů, které příchodem nové legislativy trápí mnoho obcí .

Biologicky rozložitelné odpady (bioodpady) jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Významný podíl ve skupině bioodpadů tvoří komunální biologicky rozložitelný odpad z měst a obcí, jehož dominantní složkou je odpad ze zahrad a parků a částečně také odpad z tržišť a hřbitovní odpad.

Způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí. Převážná část těchto odpadů je předurčena k látkovému nebo energetickému využití. Bioodpady obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možné stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo – kompost. Bioodpady se mohou také zpracovávat i technologií anaerobní digesce, při které vzniká kromě organického hnojiva další produkt - bioplyn. Tento bioplyn je vhodný k výrobě tepla a elektrické energie, na kterou se vztahuje podpora (zákon o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů). Bioodpady je nutné separovaně sbírat, látkově nebo energeticky využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu a škodlivých výluhů.

Co se týká způsobu naší práce pro zpracování návrhů řešení, nezískáváme vstupní data pouze jejich převzetím ze statistik na veřejně dostupných médiích (internet), ale klademe především velký důraz  na osobní návštěvu obcí k získání  potřebných dat s verifikací (ověřováním)  přímo na místě, otestování umístění a typu nádob, způsoby svozu, ověření možností svozových vozidel atd. Společnost ENVIprojekt s.r.o.  má zpracovanou vlastní metodiku na provádění díla. Obdobné pilotní projekty za použití této metodiky zpracovala již pro více jak  200 obcí v celé ČR.

 Velký důraz je kladen na práci v terénu, která je základem pro  dosažení úspěšných výsledků. Nedílnou součástí této práce je realizace rozborů komunálního odpadu, včetně bioodpadu na stanovení doplňkových parametrů. Zejména u jednotlivých frakcí a bioodpadu stanovujeme a zpřesňujeme parametry, jako je hmotnost, vlhkost a apod. Díky této metodice a způsobu práce můžeme garantovat požadavky na výstupy v celém žádaném rozsahu.

Ověřili jsme si také, že nejlepší výsledky jsou dosahovány důslednou komunikací se zadavatelem prací a dalšími příslušnými subjekty. Proto také na ni klademe největší důraz. V praxi to znamená, že jsou při zahájení prací jednoznačně stanoveny požadavky na podkladové materiály a kontaktní osoby (pracovní skupina a řídící výbor) a dále jsou v určitých dohodnutých  termínech prezentovány dílčí výstupy prací. Návrhy a varianty řešení jsou před jejich finální podobou vždy diskutovány a konzultovány tak, aby plně vyhovovaly  potřebám zákazníka.

Při realizaci prací je postupováno nejmodernějšími způsoby, např. pomocí LOGframe. Ten je v současné době vyžadován i jako podklad pro získání finančních  prostředků ze strukturální fondů

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)