ENVIprojekt

Technologie v odpadovém hospodářství

Společnost ENVIprojekt se pro své klienty zaměřuje na zajištění , vybudování a zprovoznění  následujících technologií:

Kompostárny

Kompostování je jednoduchý biologický proces. Je to aerobní termofilní samozáhřevný rozklad biologicky degradovatelného materiálu. Při kompostování přeměňují mikroorganismy vstupní materiál na humus a jeho složky. Řádné kompostování vyvine dostatečné teplo ke zničení semen plevelů, patogenních bakterií a zredukuje obsah vody a objem materiálu. Kompostováním se redukuje objem vstupního materiálu a to o cca 25% hmoty. Vzhledem k absenci legislativy o zpětném využití tohoto velmi vhodného materiálu, například na rekultivace, pak vyvstane zásadní otázka co s ním. Při klasickém kompostování tak musíme zajistit navíc ještě plochy pro hromadění výsledného produktu, ze kterého se během dvou let stane jen hromada hlušiny. Ještě jedno negativum s sebou nese kompostování. Je významným zdrojem emisí (plynného odpadu), které negativně ovlivňuje životní prostředí.

Typový projekt komunitní kompostárny si lze stáhnout zde: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=92820&doctype=ART&&cpi=1

 

Mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚ)

Technologie mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) dává možnost úpravy směsných komunálních odpadů na palivo z odpadů, popřípadě využití vzniklého bioplynu z biologického stupně úpravy. Jednotlivé technologie lze rozdělit do tří skupin, přičemž tyto jednotlivé technologie je možné mezi sebou i kombinovat:

  • mechanicko – biologická úprava (aerobní nebo anaerobně-aerobní),
  • mechanicko-biologická stabilizace (biosušení),
  • mechanicko-fyzikální stabilizace (fyzikální sušení).

U procesu biosušení dochází k využití vlastního tepla vznikajícího při mikrobiologickém rozkladu biologicky rozložitelných složek odpadu. V procesu fyzikálního sušení se teplo dodává z externího zdroje. Tyto technologie MBÚ jsou orientovány především na výrobu paliv z odpadů a s rozšiřujícím se trhem pro paliva z odpadů budou mít zajisté stále významnější postavení.
 

Energetické využívání bioodpadu

Získáváni bioplynu procesem anaerobní digesce má řadu enviromentálních předností a je právem považována za technologii, která přispívá k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti na naší planetě.

Společnost ENVIprojekt se účastní spolu se zahraničním partnerem na návrzích této technologie šité přímo na míru možnostem příslušného zpracovatele biologického odpadu.

Technologií mechanicko – biologické úpravy jsou směsné KO nejprve mechanicky předupraveny, roztříděny do jednotlivých frakcí a s těmi je pak následně odděleně nakládáno. Podsítná frakce je pak převážně biologicky rozložitelná a je upravována buď aerobně, nebo anaerobně.

V rámci anaerobní technologie se z biologicko rozložitelných odpadů pomocí unikátní skupiny bakterií, bez přístupu vzduchu, přemění vstupní surovina zejména na metan a oxid uhličitý a zbytkový odpad-kvalitní kompost. Důležité je, že vyprodukovaný metan je jímán a dále energeticky využíván. Může sloužit jako zdroj pro výrobu elektřiny a tepla, nebo může sloužit jako pohonná hmota pro dopravní prostředky, či v neposlední straně se může stát palivem přidávaným do sítě zemního plynu.

Moderní technologií anaerobní digesce se redukuje vstupní objem materiálu až o 80%. Zbývající produkt je velmi kvalitní kompost využitelný v zemědělství.

Investice do technologie je cca 10 000 Kč na tunu plánované roční produkce, je však návratná zhruba do 10 let v závislosti na množství a kvalitě vstupních surovin. Jako minimální množství je uvažováno cca 12 tis. tun/rok. Technologie anaerobní digesce umí kombinovat několik druhů odpadů a to jak rostlinného původu, vytříděný komunální bioodpad, tak i nestabilizované kaly z ČOV.

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)