ENVIprojekt

Informační kampaně ke třídění komunálního odpadu

Hlavním cílem informačních kampaní je výrazně přispět k zintenzivnění efektivnosti a zkvalitnění systému sběru a třídění využitelných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. Větší efektivnost takového systému je jednou z podmínek pro naplnění cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství  krajů, ale i cílů POH jednotlivých obcí a potažmo i Plánu odpadového hospodářství České republiky.

Společnost ENVIprojekt s.r.o. vytvoří vždy na počátku projektu realizační harmonogram zakázky s uvedením jednotlivých etap projektu s celoplošným a specifickým působením a přímým oslovením a naplnění těchto etap konkrétními produkty, například informační materiály, soutěže ve třídění odpadů obcí o keramickou popelnice, spoty v TV, rádiích, články v tisku, osvětové akce, školení státní a veřejné správy, letáky do domácností, metodická podpora, spolupráce se školami, školícími středisky, apod.

Jednotlivé kroky postupu prací jsou vždy odsouhlaseny se zástupcem  konkrétního zadavatele Pro tříděný odpad (plasty, papír, sklo) je to společnost EKO-KOM a.s.

Od roku 2007 jsou do informačních kampaní zahrnuty i další komodity, jako jsou elektrospotřebiče, biologický odpad,  apod.

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)