ENVIprojekt

Komplexní eko-monitoring

V rámci komplexního eko-monitoringu jsou shromažďovány informace o znečištění životního prostředí, zaměřené zejména na sledování kvality vody, půdy a ovzduší. Souhrnem informací o stavu jednotlivých složek životního prostředí  získají jednotlivé organizace  míru poznání o jejich negativním či pozitivním působení na životního prostředí. Tyto údaje jsou velmi důležité pro preventivní přístup organizací k ochraně životního prostředí a omezování znečištění.V oblasti eko-monitoringu poskytujeme tyto služby :

  • monitorování ovzduší u starých a nových skládek odpadů (sledování prašnosti, zatížení zápachem, polní průzkum vývinu a složení skládkového plynu (bioplynu)
  • monitorování kvality podzemních, povrchových, odpadních a průsakových vod.
  • monitorování kvality půd (zemin)
  • při sanační pracích provádíme monitorování kvality vod a skládkového plynu před, při a po realizované sanaci (rekultivaci skládek)

 

V souvislosti s uvedenými službami provádíme:

  • návrhy a optimalizaci monitorovacích systémů (umístění, počet a druh monitorovacích objektů, způsob odběrů vzorků, rozsah analýz) pro sled kvality vod, půd, ovzduší
  • realizace monitorovacích systémů (objektů)
  • vlastní provoz monitorovacích systémů (odběry vzorků a zajištění analýz a ekotoxikologických testů vzorků vod, zemin, odpadů a půdního vzduchu v akreditované laboratoři)
  • zpracování výsledků provozu monitorovacích systému pomocí softwaru (mapové výstupy, tabelární a grafická forma, digitální prostorové modely)
  • vyhodnocení výsledků provozu monitorovacích systémů umožní komplexní hodnocení vlivu skládky na okolní životní prostředí v návaznosti na platnou legislativu. Např. u skládek v souvislosti s informacemi o samotné skládce - vlastní realizace skládky, provozování, technologie ukládání, objemové hmotnosti odpadů, emisí, kvality zhutnění, přetváření tělesa skládky a jeho podloží atd.
  • vyhodnocení plnění závazných podmínek integrovaného povolení zařízení

 


 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)