ENVIprojekt

IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)

Provozovatel zařízení, která spadají pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., má povinnost mít integrované povolení a provoz zařízení vést v souladu s tímto povolením. Také stavební povolení pro nová zařízení dle tohoto zákona nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Provozovatel zařízení, které je již provozováno v režimu integrovaného povolení, je povinen požádat o změnu integrovaného povolení, pokud nastane podstatná změna v provozu zařízení (změna užívání, změna způsobu provozu, rozšíření zařízení). Výše uvedené povinnosti se týkají především provozovatelů velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek a spaloven odpadů, zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady atd.

O integrované povolení, příp. o změnu integrovaného povolení žádá, dle zákona č. 76/2002 Sb., provozovatel stávajícího nebo budoucího zařízení příslušný krajský úřad. Celý proces integrovaného povolování trvá min. 4 - 6 měsíců, bez času  potřebného na zpracování dokumentace žádosti. Naše firma nabízí kompletní zpracování žádosti o integrované povolení, příp. zpracování dokumentace žádosti o změnu integrovaného povolení. V případě zájmu také nabízíme služby spojené s vyjednáváním podmínek provozu ve správním řízením, od žádosti až k vydání samotného rozhodnutí o integrovaném povolení. Spolupráce provozovatele zařízení při zpracovávání žádosti spočívá v přichystání podkladů dle seznamu zpracovatele žádosti a v konzultacích správnosti údajů v žádosti.

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)