ENVIprojekt

EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí)

V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry staveb, činností a technologií uvedené v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Znamená to, že záměr spadající pod působnost zákona č. 100/2001 Sb. je nutno posoudit z hlediska jeho potencionálního vlivu na životní prostředí ještě před vydáním územního, případně stavebního povolení. Toto se týká především záměrů v oblasti průmyslové výroby, odpadového hospodářství, chovu hospodářských zvířat, velkého odběru nebo čerpání vody, vodohospodářských úprav, staveb komunikací atd.

Záměry zařazené v kategorii I. dle přílohy č. 1 zákona jsou v procesu EIA posuzovány vždy.

Záměry zařazené v kategorii II. dle přílohy č. 1 zákona vyžadují zjišťovací řízení EIA, na základě kterého je dále rozhodnuto o dalším postupu.

U záměrů menšího rozsahu, tzv. podlimitních, úřad na základě oznámení žadatele rozhodne, zda se bude záměr dále posuzovat ve zjišťovacím řízení podle tohoto zákona.

Naše firma nabízí kompletní zpracování dokumentace oznámení EIA dle přílohy č. 3, č. 3a nebo č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. včetně projednání se správními orgány. Spolupráce provozovatele zařízení při zpracovávání dokumentace spočívá v přichystání podkladů dle seznamu zpracovatele a v konzultacích správnosti údajů v dokumentaci. 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)