ENVIprojekt

Zpracování základního hodnocení rizik ekologické újmy

Naše firma nabízí zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě (dále jen „základní hodnocení“).

Tento zákon vešel v platnost v roce 2008, prováděcí předpis k zákonu - nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, vešel v platnost od 1.1.2012. Podle těchto předpisů vyplývají pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady tyto povinnosti:

 

1) Povinnost provést Základní hodnocení rizik ekologické újmy - do 31.12.2012

2) Povinnost mít finanční zajištění pro případ ekologické újmy způsobené provozem zařízení (nemusí mít provozovatel, který má zavedeno ISO 14 000, anebo u kterého v základním hodnocení vyjde náhrada za škodu menší než 20 mil. Kč) - od 1.1.2013

 

ad 1) Zpracování „základního hodnocení“ je povinné pro všechny činnosti uvedené v příloze č. 1 NV č. 295/2011 Sb. bez rozdílu. Dokument bude kontrolovat ČIŽP při svých kontrolách v zařízení. Dále mají právo jeho kontroly správy národních parků a CHKO, na jejichž území se zařízení nachází, příp. úřad vojenského újezdu (pokud je zařízení na jeho území).

Mezi hlavní kategorie, které mají povinnost zpracovat základní hodnocení, patří:

  • všechna zařízení povolená v režimu IPPC,
  • všechna zařízení pro nakládání s odpady povolená podle § 14 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech,
  • všechny zdroje znečišťování ovzduší od středních a výše,
  • všechna zařízení odebírající podzemní nebo povrchovou vodu pro výrobu, nebo vypouštějící odpadní vodu,
  • zařízení, ve kterých se nakládá s vodám závadnými látkami nebo chemickými látkami.

Základní hodnocení se neprovádí pro lokalitu, ale pro jednotlivá zařízení (na jedné lokalitě je běžně prováděno několik hodnocení). Naši zákazníci obvykle provozují tato zařízení, která spadají do některé z kategorií podle zákona o ekologické újmě: skládka, kompostárna, sběrný dvůr, dekontaminační plocha, sklad NO, třídící linka, bioplynová stanice atd. Proto po projevení zájmu z Vaší strany zpracujeme konkrétní nabídku pro Vaše provozy. Jedno základní hodnocení se obvykle pohybuje v cenové relaci 20 – 25 000 Kč bez DPH.

 

ad 2) Stávající pojištění, které obvykle provozovatelé zařízení k nakládání s odpady v současnosti mají, se vztahuje na náhradu škody způsobené na životním prostředí. Jedná se o soukromoprávní vztah, který se nevztahuje na škody způsobené na věcech, které tzv. „nikomu nepatří“. Jedná se o podzemní a povrchové vody, půdu, faunu a flóru, a přírodní biotopy, tedy o majetek státu. Jde tedy o veřejnoprávní vztah, poškozeným je v tomto případě stát, který také nárokuje škodu. Znamená to, že ten kdo způsobí škodu na životním prostředí a také ekologickou újmu státu, platí pokutu za znečištění životního prostředí (podle složkových zákonů), ale také nápravná opatření podle zákona o ekologické újmě.

Pozor – finanční zajištění provozu první fáze skládky, které musí mít provozovatel skládky sjednáno před otevřením nové etapy skládky (podle § 48a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech), je zcela odlišná záležitost a nejedná se o finanční krytí škod ekologické újmy!

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)