ENVIprojekt

Základní zpráva

Základní zprávu nají povinnost zpracovat provozovatelé, kteří v zařízení nakládají s:

-  nebezpečnými látkami a směsi podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,

-  závadnými látkami podle definice § 39 odst. 1 zákona vodách ve větším rozsahu (podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) nebo je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb. a § 39 odst. 2 zákona o vodách), pokud jsou tyto závadné látky zároveň zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 zákona o vodách,

-  nebezpečná látka nebo směs je považovaná za nebezpečnou pro životní prostředí (nebezpečnost ve vztahu k vodě či půdě) podle skupin nebezpečnosti v § 5 odst. 1 písm. o) zákona č. 350/2011 Sb., chemického zákona.

Tyto tři podmínky musí být pro vznik povinnosti splněny zároveň.

 

Základní práva musí být zpracována podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb. a předkládá se krajskému úřadu při první žádosti o změnu integrovaného povolení podané po 7.1.2014.

 
 
 
sgs-logo (1K) sgs-logo (1K)